Specjaliści

Logopeda

Ewelina Machel

Nauczyciel dyplomowany z wykształceniem wyższym magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym. Absolwentka studiów wyższych o kierunku logopedia oraz studiów podyplomowych z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i neurologopedii.

Agata Stocka

Nauczyciel dyplomowany.
Ukończyła Studia licencjackie Pedagogika wczesnoszkolna z podstawami logopedii szkolnej- Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach; Studia magisterskie zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna- Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach; Studia podyplomowe kierunek logopedia ogólna UMCS Lublin W ostatnim czasie ukończyła następujące kursy i szkolenia:
- Postępowanie w sytuacji z zagrożenia suicydalnego
- "Klosz" edycja trzecia- organizacja i finansowanie opieki nad dziećmi do lat 6
- Otwórz się na innowację - prawo, teoria, praktyka w edukacji
- Skuteczne działanie w profilaktyce uzależnień
- Profilaktyka chorób odstresowych
- Kreatywne metody pracy w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej
- Technika miękkiego brzuszka, czyli jak trudny rodzic z wizytą w szkole
- Dobrostan psychiczny nauczyciela i ucznia w trybie nauki zdalnej

Zajęcia logopedyczne prowadzone są z uczniami młodszych klas oraz posiadającymi wskazania do terapii logopedycznej w orzeczeniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i mają na celu usprawnianie aparatu mowy i utrwalanie poprawnego wymawiania głosek.

Pedagog specjalny

Zadaniem pedagoga specjalnego jest wspieranie w procesie kształcenia uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Pedagodzy przygotowują specjalistyczne Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne według wskazań zawartych w orzeczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, wielospecjalistyczną ocenę oraz własne obserwacje. Pracują według planu zajęć poszczególnych klas integracyjnych.

W naszej szkole pracuje pięciu pedagogów specjalnych:

Beata Jabłońska

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Absolwentka Studium Nauczycielskiego w zakresie pedagogiki przedszkolnej oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach – Wydział Pedagogiczny. Ukończyła Studia Podyplomowe z zakresu Kształcenia Zintegrowanego w klasach I-III na UMCS oraz Kurs Kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogiki.

Beata Bloch

Nauczyciel mianowany. pedagog specjalny w klasie IV.
Posiadane kwalifikacje: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Humanistycznych - Studia wyższe zawodowe na kierunku filologia w zakresie filologia germańska wraz z przygotowaniem pedagogicznym; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Wydział Humanistyczny - Tytuł zawodowy magister w zakresie filologia germańska, translatorska; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Wydział Fizjoterapii i Pedagogiki - Studia podyplomowe w zakresie: Wychowanie fizyczne;Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie, Wydział Nauk Społecznych i Nauk Medycznych - Studia podyplomowe w zakresie: Oligofrenopedagogika; Egzaminator egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w części obejmującej język niemiecki, otrzymanie wpisu do ewidencji egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

Jadwiga Rzeszot

Nauczyciel dyplomowany. Pedagog specjalny w klasie VII i VIII. Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Absolwentka Studium Nauczycielskiego w zakresie pedagogiki przedszkolnej oraz Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej, Wydziału Rewalidacji i Resocjalizacji o specjalizacji terapeutycznej. Ukończyła Kurs Kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogiki, Studia Podyplomowe z zakresu Kształcenia Zintegrowanego w klasach I -III na UMCS, Studia Podyplomowe z zakresu Wczesne Wspomaganie, Edukacja i Rehabilitacja Osób z Autyzmem, Studia Podyplomowe w zakresie Pedagogiki Specjalnej w zakresie Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Małgorzata Żukowska

Nauczyciel kontraktowy, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Absolwentka studiów magisterskich z filologii polskiej na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki, pełni funkcję pedagoga specjalnego w klasach II i III.

Katarzyna Greber

Nauczyciel kontraktowy. Pedagog specjalny w klasie V i VI. Ukończone studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Psycholog

Izabela Laskowska

Wykształcenie wyższe - psycholog. Absolwentka studiów magisterskich z zakresu psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Studia Podyplomowe Przygotowania Pedagogicznego (PWSZ). Kursy: Terapia Poznawczo - Behawioralna Dzieci i Młodzieży (CBT); Trening Umiejętności Społecznych; Diagnoza pedagogiczna dziecka z zaburzeniami rozwoju do 12 roku życia wg profilu psychoedukacyjnego PEP-R E. Schoplera; Certyfikat Doradcy Zawodowego I stopnia.

Terapeuta SI

Sylwia Mazurek

Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Absolwentka studiów pedagogicznych o specjalności pedagogika specjalna na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz studiów podyplomowych o specjalizacji oligofrenopedagogika oraz psychoprofilaktyka na KUL-u. Jest certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej - dysponuje kwalifikacjami do samodzielnego prowadzenia obserwacji klinicznej, wybranych testów i planowania programu terapii integracji sensorycznej.

Rehabilitant

Marlena Ważna

Nauczyciel mianowany, magister fizjoterapii z przygotowaniem pedagogicznym, doktor nauk o zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Terapeuta Integracji Sensorycznej. Prowadzi gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną oraz rehabilitację.

Tyflopedagog

Małgorzata Tomasik

Nauczyciel dyplomowany.
Studia wyższe magisterskie – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, kierunek pedagogika specjalna- oligofrenopedagogika z tyflopedagogiką.