O szkole

Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi „Razem” w Chełmie powstała w 2004 roku. Organem prowadzącym jest osoba fizyczna - Joanna Gębal-Nieścioruk. Jest pełną szkołą podstawową od klasy I do VI. Nauka w szkole jest całkowicie bezpłatna. W szkole funkcjonuje także oddział przedszkolny dla dzieci 5 i 6 -letnich.

Szkoła Razem oferuje bogatą ofertę edukacyjną: bezpłatną naukę języka angielskiego i niemieckiego, systematyczne wsparcie logopedy, psychologa, rehabilitanta, zajęcia rytmiczne, zajęcia rewalidacyjne, bezpłatną gimnastykę korekcyjną, klasy z programami rozszerzającymi m.in z historii, matematyki, języka polskiego. Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę.

Szkoła dba o jakość uczenia się. Świadczą o tym prowadzone zajęcia wyrównawcze ze wszystkich przedmiotów, dzięki czemu uczniowie mają szanse na prace w mniejszej grupie. Klasy są mało liczne, co sprzyja uczeniu się i przekłada się na jakość i efektywność kształcenia. W szkole jest mała liczba uczniów z drugorocznością, pomaga się dzieciom z opiniami, nauczyciele dostosowują wymagania edukacyjne. Duża liczba uczniów uczestniczy w zajęciach dodatkowych, uczniowie utrwalają trudniejsze zagadnienia na zajęciach wyrównaczych, mają możliwość uzyskania pomocy w odrobieniu pracy domowej, mogą efektywniej przygotować się do sprawdzianu zewnętrznego. Stosujemy indywidualizację nauczania organizując oprócz zajęć wyrównawczych zajęcia rozwijające - dzieci korzystają z ok. 50 zajęć dodatkowych. Uczniowie mają możliwość rozwoju i pogłębiania swoich zdolności, wzrasta ich aktywność i odpowiedzialność za proces uczenia się.

W roku szkolnym 2010/2011 Szkoła RAZEM otrzymała z Ministerstwa Edukacji Narodowej tytuł „Szkoła Odkrywców Talentów”, który świadczy o tym, że placówka przyczynia się do odkrywania i promocji uzdolnień dzieci i młodzieży.


W szkole prowadzone są liczne programy i projekty podnoszące poziom bezpieczeństwa uczniów. Wyjątkowym osiągnięciem Niepublicznej Szkoły Razem jest uzyskanie tytułu laureata w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Bezpieczna Szkoła”. 26 czerwca 2013 r. szkoła otrzymała certyfikat „Ja i Ty bezpieczni w szkole”. W konkursie wzięło udział 15 tys. szkół z całej Polski. Szkoła Razem znalazła się wśród 16 najlepszych szkół w Polsce, jako jedyna z województwa lubelskiego.


Uczniowie szkoły biorą udział w konkursach na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym, międzyszkolnym osiągając wysokie wyniki.
Uczeń klasy VI, w roku szkolnym 2012/2013 uzyskał podwójny tytuł laureata w wojewódzkim konkursie wiedzy organizowanym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty z historii oraz z języka polskiego, jako jedyny z miasta Chełma.
Również w ubiegłym roku uczeń klasy V Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi „Razem” w Chełmie został laureatem Międzynarodowego Konkursu Literacko-Plastycznego „Polak - to brzmi dumnie”.

Uczniowie mogą wykazywać swoje zdolności i talenty przy realizacji różnorodnych projektów edukacyjnych osiągając wysokie lokaty. Szkoła podejmuje szereg działań skierowanych na potrzeby społeczeństwa lokalnego. Są to działania w zakresie bezpieczeństwa, cyberprzemocy, wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla rodziców dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jest organizatorem konferencji, szkoleń dla rodziców oraz udziela wsparcia materialnego dla rodzin znajdujących się w sytuacji trudnej.

We wrześniu 2006 r. Organ prowadzący podpisał międzynarodową umowę o współpracy dwóch placówek: Szkoły "Razem" i Leeds Metropolitan University. Na mocy umowy co roku grupa studentów tego uniwersytetu przyjeżdżała do szkoły na praktyki.

Od początku istnienia ściśle współpracujemy z działającym przy szkole Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji „Razem”. Nauczyciele angażują się jako wolontariusze w akcje i inicjatywy charytatywne organizowane w szkole przez stowarzyszenie. We współpracy ze Stowarzyszeniem przy współfinansowaniu z Urzędu Miasta realizowane są różnorodne inicjatywy np.: Zimowiska, Ekologiczne projekty edukacyjne obejmujące m.in. dofinansowanie wycieczek i zielone szkoły, świetlica socjoterapeutyczna. Stowarzyszenie prowadzi akcję zbiórki 1% dla konkretnych uczniów szkoły, po czym wypłaca pieniądze na zakup sprzętu medycznego, dofinansowanie do rehabilitacji.


Mottem Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Razem są słowa J. F. Kennedy "Nie wszyscy mamy te same zdolności, ale wszyscy winniśmy mieć te same możliwości, aby swoje zdolności rozwijać."
Szkoła poprzez swoje działania stara się zapewnić bogatą i różnorodną ofertę, której zadaniem jest wspieranie rozwoju społecznego i emocjonalnego każdego ucznia, minimalizuje zachowania niewłaściwe. Uczniowie naszej szkoły nabywają właściwych wzorców, kształtują postawy odpowiedzialności, tolerancji, życzliwości. Potrafią godnie reprezentować szkołę, przejawiają zachowania odpowiedzialności za drugiego człowieka, stanowią zwartą i zintegrowaną grupę społeczną, wspierają się wzajemnie, są wrażliwi na potrzeby uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Dzieci z naszej szkoły chętnie angażują się w życie placówki, czują się docenione, ważne, potrzebne, są nagradzane i mają poczucie, że mogą osiągać sukcesy na miarę swoich możliwości.