Szkolny Klub Wolontariatu

Czas spędzony w szkole, czas nauki, przyjaźni i koleżeństwa jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Młody człowiek jest otwarty, ciekawy świata i posiada ogromną potrzebę pozytywnego wykorzystania swojego potencjału.

Zachęcając go do działalności na rzecz innych poprzez Wolontariat mamy wpływ na wszystkie dziedziny jego życia. Dzieci w wieku 10 - 13 lat są pełne chęci, pasji i zaangażowania. Często kierują się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym, jak i samym sobie. To, czy ten potencjał zostanie pozytywnie wykorzystany zależy od rodziców i pedagogów. To my - dorośli - musimy umiejętnie kierować i wskazywać im drogę, która prowadzi do osiągnięcia celu. Tym celem jest dobroć i niesienie pomocy innym. Wolontariat to według Centrum Wolontariatu - świadoma, dobrowolna działalność podejmowana na rzecz innych, wykraczająca poza więzy rodzinne, koleżeńskie, przyjacielskie. Wolontariat propaguje wśród młodzieży „pozytywną” postawę, która jest przeciwieństwem konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność, wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest również ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno-wychowawczy.

Co daje wolontariat?

 • Pozwala dostrzec wartości własnego życia , odnajdywania swojego miejsca i roli w świecie,
 • propaguje pracę i pomoc na rzecz innych,
 • uczy samodzielności myślenia i działania, krytycyzmu wobec rzeczywistości, dążenia do wyznaczonego celu,
 • kształtuje cechy charakteru i umiejętności,
 • pozwala uwierzyć w siebie i w swoje możliwości,
 • wzmacnia potencjał intelektualny i osobowość,
 • stwarza młodym ludziom możliwość praktycznego doświadczania w rzeczywistości społecznej na równi z dorosłymi,
 • pozwala poznać na czym polega dorosłość i dojrzałość,
 • uczy cierpliwości, otwartość na ludzi, skupienia na człowieku - nie tylko na sobie, odwagi w działaniu i gotowości przyjmowania odpowiedzialności,
 • wspiera ciekawe inicjatywy szkolne,
 • rozwija zainteresowania, pozwala na poznanie świata,
 • umożliwia uczestnictwo w akcjach pomocowych na rzecz osób potrzebujących,
 • zwiększa pozytywną aktywności dzieci,
 • uczy wrażliwości i współczucia.

Opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariatu

Beata Jabłońska – Łopuszyńska,

Iwona Kot

Cechy wolontariusza

 • dużo optymizmu i chęć do działania,
 • motywacja do niesienia pomocy potrzebującym,
 • umiejętność wygospodarowania wolnej chwili,
 • odwaga, empatia i otwartość,
 • odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność,
 • kultura osobista.

(źródła Internetu)

 

Kodeks etyczny wolontariusza:

Być pewnym

Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.

Być przekonanym

Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.

Być lojalnym

Zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.

Przestrzegać zasad

Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.

Mówić otwarcie

Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.

Chętnie uczyć się

Rozszerzaj swoją wiedzę.

Stale się rozwijać

Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.

Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą

Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.

Być osobą na której można polegać

Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.

Działać w zespole

Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

(źródła Internetu)