Szkolny Klub Mediatora

Mediacje rówieśnicze, to coraz bardziej popularna metoda rozwiązywania konfliktów w szkole. Polega ona na szukaniu satysfakcjonującego rozwiązania konfliktu między uczniami przy pomocy mediatora – ucznia.

Mediatorem szkolnym może zostać uczeń cieszący się zaufaniem wśród rówieśników, niezaangażowany bezpośrednio w spór, bezstronny, posiadający umiejętności rozwiązywania konfliktu w oparciu o współpracę. Zadaniem mediatora rówieśniczego jest pomoc kolegom w takiej wzajemnej komunikacji, która pozwoli na bezprzemocowe wyrażanie trudnych uczuć, docieranie do potrzeb i wspólne szukanie satysfakcjonujących rozwiązań.

Kto może być mediatorem rówieśniczym?

Uczeń, który:

  • cieszy się zaufaniem kolegów i nauczycieli,
  • reprezentuje wartości respektowane przez szkołę,
  • jest przeszkolony w zakresie prowadzenia mediacji i stale doskonali swe umiejętności, a także
  • posiada predyspozycje osobowościowe – jest otwarty na innych ludzi,
  • nie posługuje się w swoim postrzeganiu świata stereotypami,
  • rozwiązuje spory bez przemocy,
  • szanuje innych niezależnie od ich poglądów i wartości, jakie wyznają.

Jakie konflikty szkolne mogą być rozwiązywane za pomocą mediacji rówieśniczej?

Można je prowadzić, gdy:

  • konflikt dotyczy tylko uczniów,
  • uczestnikami mediacji są uczniowie,
  • konflikt, którego mediacja dotyczy wydarzył się niedawno i można znaleźć jego rzeczywiste przyczyny.

Zorganizowanie na terenie szkół grup osób zajmujących się mediacjami rówieśniczymi, pod opieką nauczyciela-mediatora, skutkuje zwiększeniem poczucia bezpieczeństwa uczniów, a w efekcie obniżeniem przemocy w szkole.

W naszej Szkole nauczycielem-mediatorem jest:

Pani Katarzyna Greber.

Osobami wspierającymi w bieżącym roku szkolnym są uczennice klasy 8: Nikola Lewczuk, Nadia Bożek, Aleksandra Grabarczuk. Zapraszamy wszystkich chętnych do czynnego uczestnictwa w Szkolnym Klubie Mediatora.