Szkolny Klub Mediatora

Mediacje rówieśnicze, to coraz bardziej popularna metoda rozwiązywania konfliktów w szkole. Polega ona na szukaniu satysfakcjonującego rozwiązania konfliktu między uczniami przy pomocy mediatora – ucznia.

Mediatorem szkolnym może zostać uczeń cieszący się zaufaniem wśród rówieśników, niezaangażowany bezpośrednio w spór, bezstronny, posiadający umiejętności rozwiązywania konfliktu w oparciu o współpracę. Zadaniem mediatora rówieśniczego jest pomoc kolegom w takiej wzajemnej komunikacji, która pozwoli na bezprzemocowe wyrażanie trudnych uczuć, docieranie do potrzeb i wspólne szukanie satysfakcjonujących rozwiązań.

Kto może być mediatorem rówieśniczym?

Uczeń, który:

  • cieszy się zaufaniem kolegów i nauczycieli,
  • reprezentuje wartości respektowane przez szkołę,
  • jest przeszkolony w zakresie prowadzenia mediacji i stale doskonali swe umiejętności, a także
  • posiada predyspozycje osobowościowe – jest otwarty na innych ludzi,
  • nie posługuje się w swoim postrzeganiu świata stereotypami,
  • rozwiązuje spory bez przemocy,
  • szanuje innych niezależnie od ich poglądów i wartości, jakie wyznają.

Jakie konflikty szkolne mogą być rozwiązywane za pomocą mediacji rówieśniczej?

Można je prowadzić, gdy:

  • konflikt dotyczy tylko uczniów,
  • uczestnikami mediacji są uczniowie,
  • konflikt, którego mediacja dotyczy wydarzył się niedawno i można znaleźć jego rzeczywiste przyczyny.

Zorganizowanie na terenie szkół grup osób zajmujących się mediacjami rówieśniczymi, pod opieką nauczyciela-mediatora, skutkuje zwiększeniem poczucia bezpieczeństwa uczniów, a w efekcie obniżeniem przemocy w szkole.

W naszej Szkole nauczycielami-mediatorami są:

Pani Dorota Tapałaj i Pan Łukasz Popielnicki.

Koordynatorem mediatorem zewnętrznym i realizatorem projektu jest Iwona Jędruszczuk z Centrum Mediacji i Szkoleń w Chełmie - z wykształcenia pedagog ze specjalizacją resocjalizacja, absolwentka podyplomowych studiów z mediacji sądowej i pozasądowej, wpisana jest na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym w Lublinie oraz listę mediatorów Polskiego Centrum Mediacji.

W dniach 22-23 października b.r. przeprowadzono w naszej Szkole zajęcia, podczas których uczniom przedstawiono podstawowe informacje na temat mediacji szkolnej oraz istoty osoby, jaką jest mediator szkolny. Uczniów uczestniczących w zajęciach zapytano o to, czy w ich klasie dostrzegają osoby, które potrafią pomóc w rozwiązywaniu sporów koleżeńskich i wykorzystują tą umiejętność w praktyce. Spośród wymienianych przez uczniów kolegów i koleżanek wybrano te osoby, które otrzymały największą liczbę głosów. Osoby te zaproszono do udziału w projekcie oraz do czynnego uczestnictwa w Szkolnym Klubie Mediatora.

W ramach Szkolnego Klubu Mediatora, wszyscy wybrani przez rówieśników uczniowie biorą udział w podstawowym szkoleniu interpersonalnym prowadzonym przez Centrum Mediacji i Szkoleń w Chełmie.

Szkolenie interpersonalne składać się będzie z sześciu modułów, w trakcie których uczniowie zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu: konfliktu, komunikacji interpersonalnej, zarządzania decyzjami w konflikcie, zarządzania emocjami w procesie pojawiania się i wychodzenia z sytuacji konfliktowych, psychologicznych i prawnych konsekwencji konfliktu, sprawiedliwości naprawczej i mediacji.

Szczegółowy program szkolenia można poznać klikając tutaj. Celem szkolenia interpersonalnego, obok zaznajomienia z zagadnieniami komunikacji i podstaw mediacji jest wyłonienie trzech kandydatów-uczniów do specjalistycznego szkolenia z zakresu mediacji. Szkolenie specjalistyczne z zakresu mediacji ma na celu dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji rówieśniczej. Szkolenie stanowi punkt wyjścia do otrzymania certyfikatu mediatora rówieśniczego.