Razem uczymy się i bawimy historią

Innowacja pedagogiczna

Razem uczymy się i bawimy historią

Ogólna charakterystyka innowacji

Program zakłada realizację zajęć o tematyce historycznej, etnograficznej i kulturalnej dla uczniów klas II, III, którzy przebywają w świetlicy szkolnej. Głównym celem innowacji jest zdobywanie wiedzy, rozwijanie zainteresowań oraz ciekawości historycznej uczniów. Program ujmuje zasadę indywidualizacji. Program zajęć przewiduje wyjścia do muzeum, wycieczki tematyczne, kontakt z innymi placówkami w ramach wymiany doświadczeń, jak również prezentacji efektów pracy. Przewidziane są wyjścia, spotkania, którego tematyka nawiązywać będzie do kolejnych zajęć.

Cele innowacji

cele ogólne:

 • zdobywanie wiedzy, rozwijanie zainteresowań oraz ciekawości historycznej u uczniów,
 • przybliżenie wybranych zagadnień historycznych,
 • zachęcenie do poznawania historii z wykorzystaniem różnych technik plastycznych, technicznych, multimedialnych, gier i zabaw

cele szczegółowe:

 • integracja zespołu, szkoły,
 • rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania uczniów w grupie,
 • zachęcenie do zdobywania wiedzy historycznej, ze szczególnym uwzględnieniem własnego regionu,
 • lokalizowania w czasie i przestrzeni omawianych wydarzeń, zagadnień,
 • kształcenie umiejętności wykorzystania informacji z różnych źródeł i wykorzystania ich w praktyce,
 • rozwijanie wiedzy o historii i kulturze własnego regionu, zainteresowanie jego przeszłością,
 • rozwijanie szacunku dla dorobku minionych pokoleń,
 • ugruntowanie poczucia tożsamości regionalnej, narodowej, europejskiej,
 • kształtowanie postaw patriotycznych,
 • poznanie tradycji i zwyczajów kultywowanych przez mieszkańców regionu,
 • wdrażanie uczniów do prezentowania własnych poglądów i opinii,
 • stymulowanie kreatywności uczniów, ich ciekawości oraz zdolności rozwiązywania problemów,
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi środkami komunikowania się i przekazu informacji,
 • zrozumienie związków między przeszłością a teraźniejszością.