Program Współpracy z Rodzicami

Program Współpracy z Rodzicami Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi „Razem” reguluje i określa rolę rodziców, ich prawa i obowiązki w szkole oraz zasady współpracy szkoły z rodzicami.
Wspólnym celem rodziców i nauczycieli jest wypracowanie systemu oddziaływań wychowawczych, zwiększenie efektywności procesu edukacyjnego, wzajemne porozumienie. Nadrzędną rolą rodziców w szkole jest wspomaganie szkoły w procesie dydaktyki i wychowania, współodpowiedzialność za opiekę i wychowanie oraz współpraca ze szkołą w rozwiązywaniu wszelkich problemów wychowawczych.
Obowiązkiem rodziców jest systematyczne kontaktowanie się ze szkołą, współpraca z wychowawcą, nauczycielami, pedagogiem oraz psychologiem.
Rodzice mają prawo znajomości WSO, uzyskiwania wszelkich informacji na temat wychowania i kształcenia swojego dziecka, wyrażania opinii na temat pracy szkoły organom prowadzącym, uczestniczenia w czynnym życiu szkoły i klasy, pomocy w usprawnianiu pracy szkoły.
Szkoła ma za zadanie stworzyć jak najlepsze warunki rozwoju dziecka, poznać potrzeby rodziców i dzieci oraz środowisko rodzinne ucznia, być łącznikiem pomiędzy rodzicem a dzieckiem, czyli informować o sukcesach, postępach, a także problemach jakie napotyka na swojej drodze uczeń, realizować programy profilaktyczne i wychowawcze, pomagać i wspierać rodziców w procesie wychowawczym i edukacyjnym.