Szkolny Program Przeciwdziałania Przemocy

Cele programu

Głównym celem programu jest tworzenie szczelnego systemu przeciwdziałania przemocy w szkole na drodze doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli oraz wspierania kompetencji wychowawczych rodziny. Program obejmuje poszerzanie wiedzy dotyczącej zachowań agresywnych, diagnozę przyczyn takich zachowań u uczniów, opracowanie wskazówek pomocnych przy identyfikacji zarówno sprawców, jak i ofiar przemocy oraz podnoszenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia.

Ogólne założenia programu

Program uwzględnia trzy główne wymiary oddziaływań. Są to działania w skali całej szkoły, w skali klasy oraz na poziomie pracy z indywidualnymi osobami.

Główne działania

Działania nakierowane na tworzenie szczelnego systemu przeciwdziałania przemocy obejmują:

 • zbieranie informacji o zachowaniach agresywnych na terenie całej szkoły. Pozyskiwanie tych informacji ułatwia funkcjonowanie anonimowej skrzynki kontaktowej dla uczniów,
 • przestrzeganie regulaminu szkoły wraz z systemem kar i nagród,
 • realizację programu profilaktycznego szkoły,
 • kontrolę wejść na teren szkoły,
 • realizację programu: „Gry i zabawy przeciw agresji” z psychologiem,
 • konsultacje i terapię dla dzieci z zaburzeniami zachowania,

Doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli obejmuje:

 • zbieranie i wymianę informacji w relacji: szkoła - rodzice na temat przyczyn zachowań agresywnych,
 • podnoszenie własnych kompetencji przez nauczycieli w zakresie identyfikacji ofiar i sprawców przemocy.

Wspieranie kompetencji wychowawczych rodziny obejmuje:

 • diagnozę sytuacji domowej ucznia agresywnego,
 • podnoszenie umiejętności wychowawczych rodziców,
 • skuteczne sposoby przeciwdziałania przemocy.

 

Program jest realizowany przy zastosowaniu różnorodnych form i metod pracy oraz podlega ewaluacji.