Program Rozwojowy RAZEM

W szkole realizowany jest Program Rozwojowy RAZEM - praktyki szkolne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym bądź znacznym.
Najbardziej skuteczną metodą rewalidacji tych uczniów jest metoda nauczania polegająca na poznawaniu przez nich świata otaczającego, w jego konkretnym, rzeczywistym kształcie, dostępnym zarówno obserwacji jak emocjonalnemu doznawaniu. W przypadku osób upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dla których wyrażanie słowami przeżyć i doznań jest niezwykle trudne, możliwość wypowiedzenia się w innej formie jest niezwykle ważna i potrzebna.

Celem udziału uczniów w praktykach szkolnych w ramach Programu Rozwojowego Razem jest:

  • wszechstronny rozwój na miarę jego możliwości oraz przystosowanie go do codziennego życia, tak aby umiał radzić sobie w podstawowych życiowych sytuacjach zgodnie z przyjętymi normami i zasadami, aby mógł wykonywać proste prace pod kierunkiem osoby dorosłej;
  • kształtowanie i rozwijanie kreatywności, zainteresowań i ujawnianie zdolności,
  • osiąganie maksymalnej zaradności i niezależności na miarę indywidualnych możliwości uczniów,
  • umożliwienie aktywnego uczestnictwa w kulturze,
  • kształcenie kompetencji społecznych, zdolności adaptacyjnych.

Realizacja wymienionych celów przygotuje ucznia upośledzonego w stopniu umiarkowanym lub znacznym do lepszego radzenia sobie w życiu, wpłynie na ukształtowanie człowieka kreatywnego, który będzie mógł się odnaleźć w przyszłej rzeczywistości. Praktyki szkolne obejmują zajęcia kulinarne (samodzielne przygotowywanie potraw, prostych dań, kanapek, sałatek, ciast,deserów oraz sposób podawania potraw, naukę samodzielnego nakrywania i dekoracji stołu oraz zachowania się przy stole, poznanie zasad zdrowego żywienia, poznanie sprzętu gospodarstwa domowego, urządzeń kuchennych, zasady kultury zachowania się przy stole) oraz zajęcia terenowe (rozwijanie u uczniów postawy ciekawości i otwartości - poznawanie najbliższej okolicy, poruszanie się różnymi środkami transportu: autobus miejski, bus, pociąg, osiąganie maksymalnej zaradności i niezależności na miarę indywidualnych możliwości uczniów - wyjścia do sklepu, na pocztę, do restauracji, do fryzjera; budowanie pozytywnego obrazu samego siebie, umożliwienie aktywnego uczestnictwa w kulturze - wyjście do kina, integracja społeczna, świadomy udział w życiu społeczeństwa.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 4 godziny.