Program artreterapii "W świecie wyobraźni"

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci upośledzonych w różnym stopniu. Mają na celu usprawnianie poszczególnych sfer funkcjonowania dziecka: motoryki dużej i małej, koordynacji wzrokowo - ruchowej, czynności komunikacyjnych (również w zakresie mowy czynnej), czynności poznawczych, samodzielności, uspołecznienia. Obejmują działania, które integrują dziecko z grupą, budują wzajemne relacje między uczestnikami, wzmacniają poczucie bezpieczeństwa, rozwijają świadomość własnego ciała i jego możliwości, kształtują umiejętności porozumiewania się z innymi,pozwalają na poznanie samego siebie i akceptację, uczą umiejętności odreagowania nagromadzonych emocji, ekspresji i spontaniczności.
Program i zadania w formie zabawy są dostosowane do możliwości i potrzeb dzieci na podstawie wcześniejszych zajęć obserwacyjnych oraz dokumentacji pedagogicznej i medycznej dziecka (opinia psychologiczno-pedagogiczna).

W zajęciach stosuje się następujące metody i techniki: zabawy plastyczne, metoda malowania 10 palcami, ruchowe i muzyczne z wykorzystaniem prostych instrumentów muzycznych lub przy udziale podkładu muzycznego, elementy muzykoterapii i biblioterapii oraz sztuk plastycznych.

Założenia programowe

CEL GŁÓWNY

Wzbudzanie emocji wywierających korzystny wpływ na zaspakajanie potrzeby samorealizacji dziecka oraz przejawiane przez niego formy aktywności

CELE ETAPOWE

 1. Pobudzanie wszechstronnego rozwoju ucznia.
 2. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych.
 3. Stwarzanie możliwości własnych wypowiedzi za pomocą różnorodnych środków artystycznych.
 4. Podnoszenie poziomu samoakceptacji.
 5. Rozładowywanie negatywnych napięć, emocji i agresji.
 6. Uaktywnienie i otwarcie się ucznia mającego problemy z nawiązywaniem kontaktów rówieśniczych.
 7. Zrozumienie istoty samodzielności i odpowiedzialności za wykonane zadanie.
 8. Wdrożenie w proces twórczy prac i przedmiotów praktycznych, potrzebnych i estetycznych.
 9. Rozwijanie sprawności manualnej.
 10. Aktywizacja spontanicznej i planowej działalności dziecka, stabilizacja uwagi.
 11. Obniżanie poziomu napięcia psychicznego,
 12. Usprawnianie ruchowe i manualne.
 13. Kształtowanie percepcji wzrokowej i wrażliwości estetycznej.
 14. Dowolne modelowanie obiema rękami tworzyw bezkształtnych.
 15. Malowanie mokrą gąbką i pędzlem na tablicy, palcami na lustrze.
 16. Swobodne bazgranie patykiem na piasku, kredą na chodniku, na tablicy, kredkami na kartonie; wykorzystywanie różnych materiałów i narzędzi: woda, piasek, masa solna, farby klejowe, plakatowe, ciastolina itp.

SPODZIEWANE EFEKTY

Dziecko

 • wyraża swoje myśli, emocje, przeżycia w sposób społecznie akceptowany,
 • przeżywa sukces,
 • czuje się zauważone i docenione,
 • nabywa większej pewności siebie,
 • podwyższa własny poziom samooceny i samoakceptacji,
 • nawiązuje prawidłowe kontakty rówieśnicze,
 • jest wrażliwe na potrzeby innych,
 • potrafi pracować w grupie,
 • rozwija własną wrażliwość estetyczną,
 • posiada niezbędne umiejętności plastyczne.