Szkolny Program Profilaktyki

Profilaktyka jest chronieniem człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowaniem na nie. Jej celem jest ochrona człowieka, dziecka, ucznia, wychowanka przed wszelkimi zakłóceniami rozwoju. Człowiek niedojrzały sam dla siebie może być zagrożeniem. Dlatego prowadzenie dziecka ku dojrzałości jest zarówno wychowaniem, jak i profilaktyką.

Szkolny program profilaktyki uwzględnia treści kształcenia dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów naszego środowiska. Jest on zintegrowany ze Statutem Szkoły i Programem Wychowawczym i ma na celu:

 1. przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym,
 2. promowanie zdrowego stylu życia,
 3. kształtowanie ważnych psychologicznie i społecznie umiejętności,
 4. wzmacnianie poczucia własnej wartości i tożsamości.

Program profilaktyki w naszej szkole obejmuje działania podejmowane w czasie realizacji programów nauczania, klasowych programów wychowania, zajęć pozalekcyjnych oraz ogólnych zadań szkoły. Został podzielony na kategorie tematyczne:

 • integracja, budowanie więzi społecznych,
 • pierwsza pomoc przedmedyczna,
 • cyberprzemoc,
 • zdrowe odżywianie,
 • umiejętności psychospołeczne,
 • zdrowy styl życia,sport,
 • uzależnienia: alkohol, tytoń, nielegalne substancje psychoaktywne,
 • agresja, przemoc, depresja/samobójstwa,
 • bezpieczeństwo,
 • akcje, inicjatywy społeczne,
 • turystyka/rekreacja,
 • działalność artystyczna.

Szkolny Program Profilaktyki skierowany jest do: uczniów, nauczycieli i rodziców. Praca profilaktyczna w szkole została zaplanowana na trzech związanych ze sobą poziomach:

 1. Profilaktyka wśród dzieci i dla dzieci.
 2. Profilaktyka wśród nauczycieli.
 3. Profilaktyka wśród rodziców.