Rekrutacja

Zapisy do Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi "Razem"

W celu zapisania dziecka do naszej szkoły prosimy o pobranie i wypełnienie odpowiedniego podania /druki do pobrania poniżej/.

Wypełnione i podpisane podanie prosimy złożyć w sekretariacie szkoły. Do podania należy dołączyć kserokopię aktu urodzenia dziecka, a w przypadku dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych - orzeczenie lub opinię.

Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje komisja rekrutacyjna.

UWAGA! Pierwszeństwo zapisu mają uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Druki podań: