Rewalidacja indywidualna

W naszej szkole pracuje trzech pedagogów specjalnych:

Sylwia Mazurek kl. V

Beata Jabłońska-Łopuszyńska kl. VI i I gim

Maria Zawada kl. II i IV


Zadaniem pedagoga specjalnego jest wspieranie w procesie kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pedagodzy przygotowują specjalistyczne indywidualne programy nauczania dla dzieci, które w orzeczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych mają takie wskazania. Są nauczycielami wspierającymi na lekcjach, poświęcając szczególną uwagę uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pracują według planu zajęć poszczególnych klas integracyjnych.

Dodatkowo, uczniowie z dysfunkcją słuchu, uczestniczą w indywidualnych zajęciach z surdopedagogiem.

Ewelina Kral - surdopedagog

Godziny pracy surdopedagoga

poniedziałek7.30 – 9.05
wtorek7.30 – 9.55
środa13.50 – 14.35
czwartek8.20 – 9.55

Rewalidacja [łac.] – pedagogiczny zespół działań wychowawczych, edukacyjnych i terapeutycznych mających umożliwić dziecku niepełnosprawnemu pod względem fizycznym lub psychicznym jak najpełniejszy rozwój i przystosowanie do życia w normalnym środowisku.

Celem zajęć rewalidacyjnych nie jest wyrównywanie braków. Ich celem jest stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego, co w nim jest najlepsze. Główne kierunki oddziaływań rewalidacyjnych:

  • maksymalne usprawnianie, rozwijanie tych wszystkich funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej uszkodzone,
  • optymalne korygowanie funkcji zaburzonych i uszkodzonych,
  • kompensowanie, czyli wyrównywanie przez zastępowanie,
  • stymulowanie rozwoju.

W stosunku do każdego rodzaju upośledzenia, działania wzmacniające, usprawniające, kompensacyjne są inne, są dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka.