Rewalidacja indywidualna

Zadaniem pedagoga specjalnego jest wspieranie w procesie kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pedagodzy przygotowują Indywidualne Programy Edukacyjno- Terapeutyczne w oparciu o zalecenia zawarte w orzeczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz własne obserwacje. Są nauczycielami wspierającymi na lekcjach, poświęcając szczególną uwagę uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pracują według planu zajęć poszczególnych klas integracyjnych. Dodatkowo, uczniowie z dysfunkcją wzroku, uczestniczą w indywidualnych zajęciach z tyflopedagogiem.

Rewalidacja [łac.] – pedagogiczny zespół działań wychowawczych, edukacyjnych i terapeutycznych mających umożliwić dziecku niepełnosprawnemu pod względem fizycznym lub psychicznym jak najpełniejszy rozwój i przystosowanie do życia w normalnym środowisku.

Celem zajęć rewalidacyjnych nie jest wyrównywanie braków. Ich celem jest stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego, co w nim jest najlepsze. Główne kierunki oddziaływań rewalidacyjnych:

  • maksymalne usprawnianie, rozwijanie tych wszystkich funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej uszkodzone,
  • optymalne korygowanie funkcji zaburzonych i uszkodzonych,
  • kompensowanie, czyli wyrównywanie przez zastępowanie,
  • stymulowanie rozwoju.

W stosunku do każdego rodzaju niepełnosprawności działania wzmacniające, usprawniające, kompensacyjne są inne, dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka.

Pedagodzy specjalni w naszej szkole:

Beata Jabłońska
Beata Bloch
Jadwiga Rzeszot
Małgorzata Żukowska
Katarzyna Greber