Kadra

Sylwia Mazurek

Dyrektor szkoły, nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Absolwentka studiów pedagogicznych o specjalności pedagogika specjalna na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz studiów podyplomowych o specjalizacji oligofrenopedagogika oraz psychoprofilaktyka na KUL-u. Jest certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej - dysponuje kwalifikacjami do samodzielnego prowadzenia obserwacji klinicznej, wybranych testów i planowania programu terapii integracji sensorycznej. Uczestniczyła w kursach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach, między innymi: „Terapia integracji sensorycznej w pracy z dzieckiem autystycznym” , „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, „Rodzina dziecka z niepełnosprawnością”, „Zabawy i ćwiczenia rewalidacyjne w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, „Terapia Ręki w Teorii Integracji Sensorycznej”, „Gry i zabawy integracyjne dla uczniów szkoły podstawowej”, „Zachowania niepożądane u dzieci i młodzieży z autyzmem - skuteczne formy oddziaływań”, „(A)utyzm (S)eksualność (D)ylematy - od dzieciństwa do dorosłości” - konferencja organizowana przez Fundację Synapsis. Współorganizator międzyszkolnych konkursów: „Turniej wiedzy o bezpieczeństwie” oraz „Z bajką razem przez świat”. Realizuje w szkole program Ratujemy i Uczymy Ratować - pierwsza pomoc przedmedyczna. Jest prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji „Razem”, działającego przy szkole. Posiada uprawnienia kierownika wycieczek szkolnych i obozów wędrownych oraz kierownika placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. Prowadzi indywidualną terapię integracji sensorycznej, pełni funkcję pedagoga specjalnego.

Anna Gębal

dyrektor ds kształcenia i wychowania integracyjnego, nauczyciel dyplomowany

Absolwentka pedagogiki terapeutycznej na Wydziale Pedagogiki Specjalnej Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, absolwentka Studium Nauczycielskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą. Nauczyciel dyplomowany. Laureatka statuetki "Białego Niedźwiedzia" za zasługi na rzecz wprowadzania nauczania i wychowania integracyjnego w Chełmie. Nagrodzona medalem Komisji Edukacji Narodowej. Organizatorka licznych konferencji, w tym ogólnopolskich, poświęconych problemom dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prowadzone przez nią przedszkole - jako jedyne w Chełmie - otrzymało tytuł lidera integracji. Do 2004 roku - dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie. Od września 2004 do stycznia 2007 r. organ prowadzący szkołę i przedszkole "Razem" oraz dyrektor Zespołu Przedszkolno - Szkolnego.

Dorota Augustyniak

Nauczyciel dyplomowany, ukończyła Akademię Rolniczą w Lublinie- studia wyższe magisterskie, UMCS Lublin – studia podyplomowe - Nauczanie przyrody na drugim etapie kształcenia oraz studia podyplomowe z biologii i geografii. Prowadzi zajęcia z geografii w klasach V-VIII.

Beata Bloch

Nauczyciel mianowany. Nauczyciel języka niemieckiego w klasach III – VIII, wychowawca i pedagog specjalny w klasie IV.

Ukończone studia, posiadane kwalifikacje:

  1. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Humanistycznych - Studia wyższe zawodowe na kierunku filologia w zakresie filologia germańska wraz z przygotowaniem pedagogicznym (rok ukończenia 2004) tytuł: licencjat
  2. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Wydział Humanistyczny - Tytuł zawodowy magister w zakresie filologia germańska, translatorska (2007r.)
  3. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Wydział Fizjoterapii i Pedagogiki - Studia podyplomowe w zakresie: Wychowanie fizyczne (2010r.)
  4. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie, Wydział Nauk Społecznych i Nauk Medycznych - Studia podyplomowe w zakresie: Oligofrenopedagogika (2017r.)
  5. Egzaminator egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w części obejmującej język niemiecki, otrzymanie wpisu do ewidencji egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie (2011r.)

Marcin Dąbrowski

Nauczyciel mianowany. Absolwent studiów magisterskich z fizyki z przygotowaniem pedagogicznym na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie na wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki, studiów podyplomowych z matematyki na PWSZ w Chełmie oraz studiów podyplomowych z informatyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. Nauczyciel fizyki.

Anna Gawron

Nauczyciel mianowany. Ukończyła studia wyższe o kierunku Filologia polska na UMCS w Lublinie oraz studia podyplomowe w PWSZ w Chełmie o kierunku Wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną. Autorka Programu Zajęć Dydaktyczno-Wyrównawczych Nauka poprzez oddziaływania twórcze, opartym na pracach W. Karolaka i O. Handford oraz K. Opali. Wychowawca klasy II, prowadzi zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego w klasach IV-VI.

Katarzyna Greber

Nauczyciel kontraktowy, Wychowawca klasy VIII, pedagog specjalny w klasie V i VI. Ukończone studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, ukończone studia podyplomowe na kierunku oligofrenopedagogika - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie. Pedagog specjalny, wychowawca placówek wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży, kierownik wycieczek i obozów szkolnych.

Józef Grzesiuk

Nauczyciel dyplomowany. Ukończył UMCS o specjalności historia oraz studia podyplomowe w zakresie wiedzy o społeczeństwie. Nauczyciel historii oraz wiedzy o społeczeństwie w klasach IV - VIII. Prowadzi zajęcia rozwijające z historii.

Albin Gumienny

Nauczyciel dyplomowany, ukończone studia wyższe na Politechnice Lubelskiej o specjalności: Informatyka w technice i oświacie oraz studia podyplomowe na PWSZ w Chełmie: Informatyka dla nauczycieli. W szkole prowadzi zajęcia informatyki w klasach IV-VIII.

Beata Jabłońska

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Absolwentka Studium Nauczycielskiego w zakresie pedagogiki przedszkolnej oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach – Wydział Pedagogiczny. Ukończyła Studia Podyplomowe z zakresu Kształcenia Zintegrowanego w klasach I-III na UMCS oraz Kurs Kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogiki. Uczestniczyła w licznych szkoleniach, warsztatach i kursach, między innymi: "Biblioterapia jako forma wspomagania działań dydaktyczno – wychowawczych szkoły", "Motywowanie rodziców do współpracy ze szkołą", "Zmiany w obszarze kształcenia uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi". Posiada uprawnienia kierownika wycieczek i obozów wędrownych oraz kierownika placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Autorka programu z zakresu arteterapii "W świecie wyobraźni" przeznaczonego dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych oraz współautorka programu przeznaczonego dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym lub znacznym "Z NAUKĄ I ZABAWĄ RAZEM PRZEZ ŚWIAT". Organizator powiatowego konkursu plastycznego "KARTKA WIELKANOCNA". Pomysłodawca I Święta Rodziny. Współpracowała z Politechniką Radomską im. Kazimierza Pułaskiego realizując zadania wytyczone przez pracownika Katedry Pedagogiki i Psychologii Wydziału Nauczycielskiego mających na celu zebranie materiałów badawczych. Wychowawca klasy I, pedagog specjalny w klasie II.

Marta Kocaj

Nauczyciel mianowany, wychowawca świetlicy, prowadzi dodatkowe zajęcia z języka francuskiego w klasach I-IV.

Iwona Kot

Nauczyciel mianowany, ukończone Studia Teologiczne z przygotowaniem pedagogicznym na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, nauczyciel religii w klasach I-VIII.

Ewelina Machel

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Absolwentka studiów wyższych o kierunku logopedia oraz studiów podyplomowych z pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej i neurologopedii. Posiada specjalizację surdopedagoga. Prowadzi terapię logopedyczną.

Luiza Misiura

Nauczyciel stażysta. Pedagog specjalny. Ukończyła studia licencjackie na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie na kierunku pedagogika (specjalność resocjalizacja) oraz magisterskie studia uzupełniające na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna (specjalność surdopedagogika). Ukończyła studia podyplomowe na PWSZ w Chełmie na kierunku "Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu". Posiada ukończony kurs dla kandydatów i wychowawców w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży. Prowadzi indywidualne zajęcia rewalidacyjne w klasach I-VIII.

Agata Pasikowska-Kozioł

Nauczyciel mianowany. Absolwentka studiów magisterskich z Filologii angielskiej na UMCS w Lublinie, studiów podyplomowych Edukacja przedszkolna z językiem angielskim oraz studiów podyplomowych Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika na PWSZ w Chełmie. W 2021 uzyskała tytuł Trenera Wspomagania w zakresie kompetencji kluczowych. Nauczyciel języka angielskiego w klasach I-VIII, wychowawca klasy VII.

Kamil Powaga

Nauczyciel kontraktowy. Nauczyciel matematyki, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na wydziale matematyki, fizyki i informatyki na kierunku matematyka. Specjalność: nauczycielska: matematyka z informatyką. Nauczyciel matematyki w klasach IV-VIII, wychowawca klasy V. Prowadzi zajęcia informatyki w klasach I-III.

Jolanta Przybylik

Wykształcenie wyższe magisterskie, nauczyciel dyplomowany z ponad 32-letnim stażem pracy. Nauczyciel biologii, przyrody, wychowania do życia w rodzinie. Absolwentka Studiów wyższych zawodowych „Pedagogika wczesnoszkolna z podstawami logopedii szkolnej” - Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach. Studiów wyższych magisterskich „Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna” - Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, wydział pedagogiczny. Studiów podyplomowych „Biologia z elementami ochrony środowiska” – Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, wydział matematyczno-przyrodniczy. Ponadto ukończone kursy kwalifikacyjne: „Wychowanie do życia w rodzinie”, „Nauczanie przedmiotu przyroda”. Uczestniczyła w licznych konferencjach, warsztatach i szkoleniach. W szkole prowadzi zajęcia z przyrody w klasie IV, zajęcia z biologii w klasach V-VIII oraz zajęcia z wychowania do życia w rodzinie w klasach IV-VIII..

Jadwiga Rzeszot

Nauczyciel dyplomowany. Wychowawca klasy VIII, pedagog specjalny w klasie VII. Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Absolwentka Studium Nauczycielskiego w zakresie pedagogiki przedszkolnej oraz Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej, Wydziału Rewalidacji i Resocjalizacji o specjalizacji terapeutycznej. Ukończyła Kurs Kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogiki, Studia Podyplomowe z zakresu Kształcenia Zintegrowanego w klasach I -III na UMCS, Studia Podyplomowe z zakresu Wczesne Wspomaganie, Edukacja i Rehabilitacja Osób z Autyzmem, Studia Podyplomowe w zakresie Pedagogiki Specjalnej w zakresie Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Ukończyła między innymi kurs Kinezjologii Edukacyjnej P.Dennisona I i II stopnia, kursy z zakresu pedagogiki zabawy oraz animacji grupy, tańców integracyjnych i metod aktywizujących w pracy dzieckiem, niekonwencjonalne techniki plastyczne, kursy: "Zespół nadpobudliwości psychoruchowej – obraz zespołu, kompleksowe metody pracy z zachowaniami problemowymi", "Patomechanizmy zaburzeń emocjonalnych, ich różne objawy i metody terapii", "Trudne zachowania u osób z dysfunkcjami rozwojowymi", "Współczesne metody terapii i komunikowania się z osobami z uszkodzonym narządem słuchu", "Rozwijanie sprawności językowej dzieci w wieku przedszkolnym", "Inteligencje wielorakie i inne sposoby rozwijania indywidualnego potencjału ucznia". Posiada uprawnienia kierownika wycieczek i obozów wędrownych.

Joanna Stelmaszczuk

Nauczyciel dyplomowany. Absolwentka studiów magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie na wydziale Chemii oraz studiów zawodowych na kierunku chemia z fizyką. Posiada kwalifikacje do przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej. Opracowała i opublikowała materiały edukacyjne z chemii na poziomie podstawowym i rozszerzonym dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych do kształcenia na odległość na platformie internetowej. Jest nauczycielem chemii.

Edyta Tymicka

Nauczyciel mianowany. Absolwentka studiów wyższych magisterskich na kierunku filologia polska - specjalizacja nauczycielska na UMCS w Lublinie, studiów podyplomowych w zakresie Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) oraz Edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu. Jest wychowawcą świetlicy.

Małgorzata Żukowska

Nauczyciel mianowany, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Absolwentka studiów magisterskich z filologii polskiej na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej. Ukończyła studia podyplomowe na kierunkach edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Uczestniczyła w licznych szkoleniach i warsztatach. Pełni funkcję pedagoga specjalnego w klasach I i III.

Ewelina Żyłka

Psycholog, doradca zawodowy, od 2020 roku nauczyciel dyplomowany. Studia psychologiczne ukończyła w 2008 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Psychologii. Od 2009 roku pracuje zawodowo. Doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach oświatowych, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, w ośrodku interwencji kryzysowej, w placówkach pomocy społecznej. Obecnie zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną oraz diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu.