Kadra

Sylwia Mazurek

Dyrektor szkoły, nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Absolwentka studiów pedagogicznych o specjalności pedagogika specjalna na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz studiów podyplomowych o specjalizacji oligofrenopedagogika oraz psychoprofilaktyka na KUL-u. Jest certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej - dysponuje kwalifikacjami do samodzielnego prowadzenia obserwacji klinicznej, wybranych testów i planowania programu terapii integracji sensorycznej. Uczestniczyła w kursach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach, między innymi: „Terapia integracji sensorycznej w pracy z dzieckiem autystycznym” , „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, „Rodzina dziecka z niepełnosprawnością”, „Zabawy i ćwiczenia rewalidacyjne w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, „Terapia Ręki w Teorii Integracji Sensorycznej”, „Gry i zabawy integracyjne dla uczniów szkoły podstawowej”, „Zachowania niepożądane u dzieci i młodzieży z autyzmem - skuteczne formy oddziaływań”, „(A)utyzm (S)eksualność (D)ylematy - od dzieciństwa do dorosłości” - konferencja organizowana przez Fundację Synapsis. Współorganizator międzyszkolnych konkursów: „Turniej wiedzy o bezpieczeństwie” oraz „Z bajką razem przez świat”. Realizuje w szkole program Ratujemy i Uczymy Ratować - pierwsza pomoc przedmedyczna. Jest prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji „Razem”, działającego przy szkole. Posiada uprawnienia kierownika wycieczek szkolnych i obozów wędrownych oraz kierownika placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. Prowadzi indywidualną terapię integracji sensorycznej, pełni funkcję pedagoga specjalnego.

Anna Gębal

dyrektor ds kształcenia i wychowania integracyjnego, nauczyciel dyplomowany

Absolwentka pedagogiki terapeutycznej na Wydziale Pedagogiki Specjalnej Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, absolwentka Studium Nauczycielskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą. Nauczyciel dyplomowany. Laureatka statuetki "Białego Niedźwiedzia" za zasługi na rzecz wprowadzania nauczania i wychowania integracyjnego w Chełmie. Nagrodzona medalem Komisji Edukacji Narodowej. Organizatorka licznych konferencji, w tym ogólnopolskich, poświęconych problemom dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prowadzone przez nią przedszkole - jako jedyne w Chełmie - otrzymało tytuł lidera integracji. Do 2004 roku - dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie. Od września 2004 do stycznia 2007 r. organ prowadzący szkołę i przedszkole "Razem" oraz dyrektor Zespołu Przedszkolno - Szkolnego.

Beata Bloch

Nauczyciel mianowany. Nauczyciel języka niemieckiego, wychowawca klasy VI.

Ukończone studia, posiadane kwalifikacje:

 1. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Humanistycznych - Studia wyższe zawodowe na kierunku filologia w zakresie filologia germańska wraz z przygotowaniem pedagogicznym (rok ukończenia 2004) tytuł: licencjat
 2. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Wydział Humanistyczny - Tytuł zawodowy magister w zakresie filologia germańska, translatorska (2007r.)
 3. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Wydział Fizjoterapii i Pedagogiki - Studia podyplomowe w zakresie: Wychowanie fizyczne (2010r.)
 4. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie, Wydział Nauk Społecznych i Nauk Medycznych - Studia podyplomowe w zakresie: Oligofrenopedagogika (2017r.)
 5. Egzaminator egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w części obejmującej język niemiecki, otrzymanie wpisu do ewidencji egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie (2011r.)

Anna Chochół

Nauczyciel kontraktowy. Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Absolwentka studiów wyższych o kierunku edukacja zdrowotna z rehabilitacją i wychowaniem fizycznym. Prowadzi zajęcia korekcyjne.

Marcin Dąbrowski

Nauczyciel mianowany. Absolwent studiów magisterskich z fizyki z przygotowaniem pedagogicznym na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie na wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki, studiów podyplomowych z matematyki na PWSZ w Chełmie oraz studiów podyplomowych z informatyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. Nauczyciel fizyki.

Anna Gawron

Nauczyciel mianowany. Ukończyła studia wyższe o kierunku Filologia polska na UMCS w Lublinie oraz studia podyplomowe w PWSZ w Chełmie o kierunku Wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną. Autorka Programu Zajęć Dydaktyczno-Wyrównawczych Nauka poprzez oddziaływania twórcze, opartym na pracach W. Karolaka i O. Handford oraz K. Opali. Wychowawca klasy III, nauczyciel języka polskiego w klasie VII.

Beata Jabłońska - Łopuszyńska

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Absolwentka Studium Nauczycielskiego w zakresie pedagogiki przedszkolnej oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach – Wydział Pedagogiczny. Ukończyła Studia Podyplomowe z zakresu Kształcenia Zintegrowanego w klasach I-III na UMCS oraz Kurs Kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogiki. Uczestniczyła w licznych szkoleniach, warsztatach i kursach, między innymi: "Biblioterapia jako forma wspomagania działań dydaktyczno – wychowawczych szkoły", "Motywowanie rodziców do współpracy ze szkołą", "Zmiany w obszarze kształcenia uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi". Posiada uprawnienia kierownika wycieczek i obozów wędrownych oraz kierownika placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Autorka programu z zakresu arteterapii "W świecie wyobraźni" przeznaczonego dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych oraz współautorka programu przeznaczonego dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym lub znacznym "Z NAUKĄ I ZABAWĄ RAZEM PRZEZ ŚWIAT". Organizator powiatowego konkursu plastycznego "KARTKA WIELKANOCNA". Pomysłodawca I Święta Rodziny. Współpracowała z Politechniką Radomską im. Kazimierza Pułaskiego realizując zadania wytyczone przez pracownika Katedry Pedagogiki i Psychologii Wydziału Nauczycielskiego mających na celu zebranie materiałów badawczych. Wychowawca klasy II oraz pedagog specjalny w klasie VIII.

Anna Kasztelan

Nauczyciel kontraktowy. Psycholog. Absolwentka wyższych studiów magisterskich na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie wraz z przygotowaniem pedagogicznym. Psycholog o specjalności Psychologia Kliniczna i Neuropsychologia. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki. Posiada uprawnienia wychowawcy dzieci i młodzieży w placówkach wypoczynkowych. Uczestniczyła w licznych kursach, szkoleniach i warsztatach, m.in. „Trening umiejętności społecznych", „Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju w oparciu o profil psychoedukacyjny PEP-R", czy „Terapia Behawioralna Io". Szkolny koordynator projektu Sądu Okręgowego w Lublinie oraz Kuratorium Oświaty: „Mediacje rówieśnicze- sposobem na przezwyciężenie agresji i przemocy. Prowadzi zajęcia psychoedukacyjne i socjoterapeutyczne.

Renata Kołb - Sielecka

Nauczyciel mianowany. Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Absolwentka studiów magisterskich z filologii polskiej na UMCS w Lublinie. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa zorganizowany przez WODN w Lublinie oddział w Chełmie. Jest nauczycielem języka polskiego i wychowawcą klasy VIII.

Aneta Kowalewska

Nauczyciel dyplomowany. Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie w zakresie pedagogiki kulturalno-oświatowej. Ukończyła Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej na kierunku wychowanie techniczne oraz studia podyplomowe z informatyki. Jest nauczycielem techniki i plastyki.

Ewelina Machel

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Absolwentka studiów wyższych o kierunku logopedia oraz studiów podyplomowych z pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej i neurologopedii. Posiada specjalizację surdopedagoga. Prowadzi terapię logopedyczną.

Dorota Marzec

Nauczyciel mianowany. Absolwentka studiów magisterskich z historii z przygotowaniem pedagogicznym na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie na Wydziale Humanistycznym. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwo i informacja naukowa. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki. Jest nauczycielem historii.

Artur Mochniej

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Absolwent studiów wyższych o kierunku wychowanie fizyczne. Prowadzi zajęcia wychowania fizycznego.

Maria Olucha

Nauczyciel dyplomowany. Absolwentka studiów magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS. Ukończone studium podyplomowe na Wydziale BiNoZ UMCS w zakresie "Edukacja regionalna w gimnazjum" oraz kurs kwalifikacyjny z bibliotekoznawstwa. Przez kilka lat wychowawca na koloniach i zimowiskach organizowanych przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej.

Agata Pasikowska-Kozioł

Nauczyciel kontraktowy. Absolwentka studiów magisterskich z Filologii angielskiej na UMCS w Lublinie, studiów podyplomowych Edukacja przedszkolna z językiem angielskim. Podjęła studia podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika na PWSZ w Chełmie. Jest nauczycielem języka angielskiego oraz wychowawcą klasy V..

Kamil Powaga

Nauczyciel kontraktowy. Nauczyciel matematyki, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na wydziale matematyki, fizyki i informatyki na kierunku matematyka. Specjalność: nauczycielska: matematyka z informatyką.

Jadwiga Rzeszot

Nauczyciel dyplomowany. wychowawca klasy VI, pedagog specjalny w klasie V i VI. Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Absolwentka Studium Nauczycielskiego w zakresie pedagogiki przedszkolnej oraz Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej, Wydziału Rewalidacji i Resocjalizacji o specjalizacji terapeutycznej. Ukończyła Kurs Kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogiki oraz Studia Podyplomowe z zakresu Kształcenia Zintegrowanego w klasach I -III na UMCS. Ukończyła między innymi kurs Kinezjologii Edukacyjnej P.Dennisona I i II stopnia, kursy z zakresu pedagogiki zabawy oraz animacji grupy, tańców integracyjnych i metod aktywizujących w pracy dzieckiem, niekonwencjonalne techniki plastyczne, kursy: "Zespół nadpobudliwości psychoruchowej – obraz zespołu, kompleksowe metody pracy z zachowaniami problemowymi", "Patomechanizmy zaburzeń emocjonalnych, ich różne objawy i metody terapii", "Trudne zachowania u osób z dysfunkcjami rozwojowymi", "Współczesne metody terapii i komunikowania się z osobami z uszkodzonym narządem słuchu", "Rozwijanie sprawności językowej dzieci w wieku przedszkolnym", "Inteligencje wielorakie i inne sposoby rozwijania indywidualnego potencjału ucznia". Posiada uprawnienia kierownika wycieczek i obozów wędrownych.

Katarzyna Stefaniak

Nauczyciel kontraktowy, wychowawca klasy IV. Ukończone studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, pedagog specjalny, wychowawca placówek wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży, kierownik wycieczek i obozów szkolnych.

Joanna Stelmaszczuk

Nauczyciel dyplomowany. Absolwentka studiów magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie na wydziale Chemii oraz studiów zawodowych na kierunku chemia z fizyką. Posiada kwalifikacje do przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej. Opracowała i opublikowała materiały edukacyjne z chemii na poziomie podstawowym i rozszerzonym dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych do kształcenia na odległość na platformie internetowej. Jest nauczycielem chemii.

Katarzyna Śliwińska - Koguciuk

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

Ukończone studia:

 1. Biologia – studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, Uniwersytet Łódzki w Łodzi
 2. Podyplomowe studia kwalifikacyjne „Nauczanie geografii w szkołach ponadpodstawowych”, UMCS w Lublinie

Kursy kwalifikacyjne i nadające uprawnienia:

 1. Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki
 2. Kurs kierownika wycieczek szkolnych i obozów wędrownych
 3. Kurs kierownika placówek wypoczynku dzieci i młodzieży.

Programy własne i warsztaty autorskie skierowane do młodzieży - zrealizowane:

 1. Program własny zajęć dodatkowych „Ratownictwo i pierwsza pomoc przedmedyczna”
 2. Program własny zajęć dodatkowych „Bezpieczne wakacje – Ty też możesz pomóc”
 3. Program zajęć artystycznych „Twórczy relaks”
 4. Program „Zajęcia artystyczne”
 5. Warsztaty ręcznego tworzenia biżuterii
 6. Program wychowawczy „Nauka , Rozwój, Sukces”

Innowacje pedagogiczne, projekty, programy:

 1. Programu innowacji pedagogicznej „Montaż i eksploatacja odnawialnych źródeł energii elektrycznej” - współautorka
 2. Projekt z zakresu edukacji ekologicznej dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Lublinie pt. „Odnawialne źródła energii inwestycją w przyszłość” - współautorka
 3. Projekt z zakresu edukacji ekologicznej „Czysta energia w zasięgu ręki” - współautorka
 4. Projekt grantowy z zakresu profilaktyki uzależnień „Nasza szkoła bez dragów” – realizatorka
 5. Program profilaktyki raka szyjki macicy i HPV „Wybierz życie – pierwszy krok” – realizatorka
 6. Program „Szkoła Promująca Zdrowie” – realizatorka, koordynatorka (inna placówka)

Kursy, szkolenia, warsztaty doskonalące, m. in. „Opracowania dokumentacji zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach”, „Indywidualizacja pracy wychowawczej z uczniem trudnym”, „Praca z uczniem z zaburzeniami w zachowaniu”, „Przemoc, uzależnienia, autodestrukcja, depresja – problemy współczesnego wychowawcy a nowoczesny warsztat pracy”, „Dzieci i młodzież zagrożona niedostosowaniem społecznym i niedostosowanie społeczne. Podmiotowość i partnerstwo w wychowaniu”.

Kursy, warsztaty i szkolenia z zakresu TIK, m. in. kurs „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych”, kurs „Przygotowanie nauczycieli do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu”, kurs „Tworzenie stron www z technikami ICT + język angielski”. Prowadzenia bloga edukacyjnego, prowadzenie grupy samokształceniowej na portalu społecznościowym Facebook, wdrażanie młodzieży do stosowania TIK na lekcjach oraz podczas samodzielnej nauki.

Przygotowanie młodzieży do udziału w konkursach, m.in. „Olimpiada wiedzy ekologicznej”, „Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK”, Konkurs Wiedzy o Powiecie Chełmskim. Realizowanie działań prozdrowotnych i charytatywnych przy współpracy z Zarządem Rejonowym PCK w Chełmie. Pełnienie funkcji opiekuna Szkolnego Koła PCK (inna placówka): udział młodzieży w kwestach ulicznych, zbiórki darów na rzecz akcji „Wyprawka dla Żaka”, „Akcja letnia”, „Czerwonokrzyska gwiazdka”, i in. Promowanie honorowego krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego, m. in. poprzez udział szkoły w Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych oraz Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie pod hasłem "Młoda Krew Ratuje Życie". Akcje prozdrowotne i profilaktyczne dotyczące m.in. nowotworów, palenia tytoniu, otyłości, zdrowego stylu życia, prawidłowego odżywiania, itp.

Uchwałą Kapituły Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża z dnia 09.10.2012 r. wyróżniona ODZNAKĄ HONOROWĄ PCK III STOPNIA za działalność na rzecz PCK.

Dorota Tapałaj

Nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Absolwentka studiów pedagogicznych o specjalności pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz studiów podyplomowych z zakresu kształcenia zintegrowanego. Prowadzi zajęcia z nauczania zintegrowanego, jest wychowawczynią klasy IA.

Edyta Wróblewska

Nauczyciel kontraktowy. Ukończyła studia licencjackie - kierunek filologia polska z przygotowaniem pedagogicznym na PWSZ w Chełmie oraz uzupełniające studia magisterskie na kierunku filologia polska - specjalizacja nauczycielska na UMCS w Lublinie. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki. Jest wychowawcą świetlicy.

Małgorzata Żukowska

Nauczyciel kontraktowy, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Absolwentka studiów magisterskich z filologii polskiej na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki, pełni funkcję pedagoga specjalnego w klasach I i II.